JPK_VAT7 – kody transakcji

EIDENCJA SPRZEDAŻY i  ZAKUPU WYBRANE  KODY TRANSAKCJI

OD 1-10-2020R

Kodów procedur/typów transakcji należy używać do oznaczania wszystkich typów faktur sprzedażowych, tj.:

•faktur sprzedażowych niezależnie od wysokości stawki podatku, w tym faktur wystawionych do paragonów w przypadku zarejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej,

•faktur zaliczkowych,

•faktur korygujących,

•faktur dokumentujących bony towarowe SPV

Oznaczenia kodów transakcji wymagane dla nowego JPK_V7 dotyczą wszystkich faktur ewidencjonowanych po 1 października 2020r. nawet jeśli dokumenty te były wystawione wcześniej. Dotyczy to np. faktur wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, dla których obowiązek podatkowy powstał po 1 października czyli już w okresie obowiązywania nowej struktury.

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zawartych w Pytaniach i odpowiedziach do nowego JPK_V7, oznaczenia typów transakcji/procedur, inaczej niż w przypadku oznaczeń GTU należy stosować do wszystkich dowodów, które ewidencjonuje się jako podatek należny, jeżeli w danym dowodzie wystąpi transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania. Oznacza to, że szczególnie transakcje typu :

•wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 – jako transakcja zakupowa podlegać będzie oznaczeniu kodem TT_WNT

•zakupy opodatkowane przez nabywcę np. import towarów, import usług, WNT, dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca w przypadku istniejących powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – będą podlegały oznaczeniu kodem TP

Kod TP – powiązania między kontrahentami

W nowych JPK_VAT zostaną wykazane powiązania (kod TP), przy czym chodzi tu o sam fakt tych powiązań, a nie to, iż np. ceny odbiegały od wartości rynkowych.

Chodzi tu o powiązania ze wskazanych konkretnie przepisów z ustaw o podatkach dochodowych – ewidencja zawiera m.in. dane dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie „TP” (§ 10 ust. 4 pkt 3 r.d.p.e.).

Powiązania ocenia się na moment zawarcia transakcji (moment powstania obowiązku podatkowego). Stosownie do art. 32 ust. 2 u.p.t.u., przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

1) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) wynikające ze stosunku pracy;

3) wynikające z tytułu przysposobienia.

Przez podmioty powiązane należy rozumieć:

1.Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot (powiązanie bezpośrednie), lub

2.podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

ten sam inny podmiot (powiązanie pośrednie) lub

•małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot , lub

3. Spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

4. Podatnika i jego zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć:

1. Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

•udziałów w kapitale lub

•praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

•udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych (powiązanie kapitałowe), lub

2. Faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (powiązanie osobowe), lub

3. Pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia (powiązanie rodzinne).

Dla zobrazowania kwestii powiązań poniżej kilka przykładów podmiotów powiązanych:

1.Spółka cywilna osób fizycznych X posiada udziały w spółce z o.o. Y w wysokości 30%. Na gruncie ustawy o PIT będą to podmioty powiązane – powiązanie kapitałowe.

2.Spółka X posiada 30% udziałów w spółce Y i 26% udziałów w spółce Z. Pomimo, że spółka Y i Z nie są ze sobą powiązane w sposób bezpośredni to z punktu widzenia podatkowego będą uważane za podmioty powiązane w sposób pośredni.

3.Pan K (osoba fizyczna) posiada 27% udziału spółce kapitałowej Z – powiązanie kapitałowego.

4.X i Y (osoby fizyczne) pozostają w związku małżeńskim. Każde z nich prowadzi działalność gospodarczą i dokonują pomiędzy sobą transakcji gospodarczych – powiązanie rodzinne.

5.Pani X w ramach JDG przeprowadza transakcje handlowe z Panią Y również JDG. Y jest siostrą męża X – powiązanie rodzinne.

6.Pan Z prowadzi JDG w postaci firmy usługowej i wykonuje zlecenia na rzecz swojego syna, który również prowadzi JDG – powiązanie rodzinne

7.Spółka z o.o. A w stosunku do spółki z o.o. C, w przypadku gdy przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki C jest X będący jednocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce A – powiązanie osobowe

8.Y prowadzący JDG w stosunku do spółki komandytowej Z, której jest wspólnikiem – powiązanie osobowe

9.B prowadzący JDG w stosunku do spółki jawnej, w której jednym ze wspólników jest rodzona siostra B – powiązanie rodzinne

Ewidencja sprzedaży Kody transakcji MPP

•Kodem MPP będą oznaczane towary niezależnie od tego, że podlegają one oznaczaniem kodami GTU (paliwa, smary, części samochodowe, elektronika, metale), uwaga na istotne różnice

•Zgodnie z wyjaśnieniami MF, kodem MPP należy oznaczać tylko te faktury sprzedaży, które są objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Tak więc transakcje, dla których zastosowano dobrowolny mechanizm podzielonej płatności i oznaczono odpowiednią adnotacją faktury sprzedażowe nie mogą być oznaczane w ewidencja VAT kodem MPP. Sytuacja ta będzie rodziła swoiste paradoksy, np. faktura sprzedaży dotycząca części samochodowych na kwotę brutto poniżej 15 tys. zł będzie oznaczone adnotacją mechanizm podzielonej płatności, ale jednocześnie nie będzie mogła być oznaczona kodem MPP w ewidencji JPK_V7.

•Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.